Leveringsvoorwaarden RAM design

 

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak RAM design

 

Artikel 1 Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders ver- meld, verstaan: RAM design. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Onder werkzaamheden wordt verstaan al het-geen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/ of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepas- sing op alle offertes van en opdrachten aan RAM design alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij RAM design partij is. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 3 Offertes

Alle door RAM design ver- strekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van RAM design- Grafisch Vormgever die vervat zijn in brochu- res, mailings en dergelijke.

Voor zover in de in het vorige lid genoemde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen staan vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijds- bepalingen rechten worden ontleend.

c. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedin- gen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koe- rierskosten.

 

Artikel 4 Opdrachten en wijzigingen

 • Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door: hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen; hetzij de aanvaarding mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen.
 • Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden door- gevoerd.
 • Eventuele meerkosten als gevolg van een wijzi- ging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over even- tuele meerkosten.
 • Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden

 

 • RAM design spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk, zal RAM design de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 • De opdrachtgever doet al datgene, wat redelij- kerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door RAM design-Grafisch Vorm- gever mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en dui- delijke gegevens of materialen, waarvan RAM design aangeeft of waar- van de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Een door RAM design opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van RAM design het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen; / het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merk- rechten, tekening- of modelrechten, auteurs- rechten of portretrechten van derden Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de bovenstaande bedoelde mogelijke beschermingsvormen van de opdrachtgever.Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtgever zonder tests overgaat tot productie (en dus RAM design niet in de gelegenheid wordt gesteld eventuele onvolkomenheden te her- stellen) dan ligt het risico en de eindverantwoording bij de opdrachtgever.
 • Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
 • Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

Artikel 6 Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdracht- nemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schake- len en/of opdracht tot levering van goederen en/ of diensten te geven.

 

Artikel 7 Prijzen

Tenzij anders overeengekomen luiden alle prij- zen van RAM design, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in EUR.

 

Artikel 8 Advieswerkzaamheden

 • RAM design verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
 • RAM design is niet aan- sprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

 

Artikel 9 Exclusiviteit

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen ver- leent RAM design geen enkel recht van exclusiviteit op haar werkzaamheden of diensten of op door haar bemiddeling of inspan- ningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.

 

Artikel 10 Gebruik klantnamen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag RAM design namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en ove- rige reclame-uitingen ten behoeve van RAM design.

 

Artikel 11 Auteursrecht

 • Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van RAM design-Grafisch Vormge- ver enig werk van intellectuele eigendom opleveren (waaronder mede begrepen door RAM design ontwikkelde merken, slogans, slagzinnen etcetera) berust dit eigendom exclusief bij RAM design
 • RAM design heeft het uit- sluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en openbaring van de in dit artikel genoemde werken.
 • Door het geven van een opdracht tot open- baarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke rege- ling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdracht- gever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van der- den. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indi- recte schade.
 • Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden zullen bij het einde van een opdracht, voor zover deze aan opdrachtnemer toebehoren, aan opdrachtgever worden overgedragen, eventueel tegen een nader af te spreken prijs. Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd de overdracht op te schorten indien en voor zover opdrachtgever nog openstaande schulden bij opdrachtnemer heeft. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdracht- gever in rekening te brengen.
 • Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intel- lectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet lan- ger verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtne- mer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdracht- nemer jegens derden.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig ver- der of ander gebruik van de producten en diensten van opdrachtnemer welke voort- vloeien uit de opdracht dan is overeen- gekomen. Is terzake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeen- gekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan.
 • Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestem- ming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassingen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer mag de door haar geleverde producten en diensten signeren.

 

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

 • RAM design is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeen- komst 50% van de overeengekomen vergoe- ding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de overeengekomen vergoeding wordt, naar keuze van RAM design, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of aan het einde van de opdracht gefactureerd.
 • Betaling van de facturen van RAM design dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Indien betaling bin- nen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 • Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het open- staande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de ver- schuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Door RAM design geleverde diensten en producten blijven eigendom van RAM design totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

 

Artikel 14 Opeisbaarheid

 • De vorderingen van RAM design op de opdrachtgever zijn onmid- dellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtin- gen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillisse- ment, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever. b. In de hiervoor genoemde gevallen is RAM design bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 15 Reclame

 • Reclames en/of klachten over werkzaamheden van RAM design dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per email (met ontvangst- bevesting) dan wel bij aangetekend schrijven bij RAM design te worden ingediend.
 • Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt RAM design geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is RAM design niet langer ver- plicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.
 • Indien een reclame of klacht door RAM design- Grafisch Vormgever wordt erkend zal RAM design, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze alge- mene voorwaarden.
 • Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens RAM design op te schor- ten of te verrekenen met andere facturen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

 • Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maxi- maal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
 • RAM design dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplich- tingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 • RAM design is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan RAM design toereken- bare, directe schade. Aansprakelijkheid van RAM design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, ver- minkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geeindigd.

 

 

Artikel 17 Annulering

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aan- vang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van RAM design- Grafisch Vormgever, gehouden te vergoeden:

 • hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
 • hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de overige door RAM design in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente.

 

Artikel 18 Opschorting

 • RAM design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schor- ten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. opdrachtgever bij het sluiten van de over- eenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uit- blijft of onvoldoende is.
 •  In geval van opschorting van de werkzaam- heden is RAM design gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruit- betaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 19 Wijziging en ontbinding

 • Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen onder- tekend, worden overeengekomen.
 • Ieder der partijen is gerechtigd de overeen- komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
 • Ontbinding laat onverlet het recht op schade- vergoeding jegens de tekort geschoten partij. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft RAM design het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan RAM design zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werk- zaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdracht- gever.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RAM design-Grafisch Vormge- ver, zal RAM design in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaam- heden aan derden, tenzij er feiten en omstan- digheden aan de opzegging ten grondslag lig- gen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RAM design extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voorts is RAM design bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbin- den indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anders- zins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instand- houding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RAM design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RAM design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. RAM design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20 Overmacht

 • Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van RAM design-gevergd kan worden, is RAM design gerechtigd de over- eenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschor- ten. Indien deze eriode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplich- ting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 • Op alle offertes, opdrachten en overeen- komsten waarop deze voorwaarden van toe- passing zijn is het Nederlands recht van toe- passing. 
 • Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.

 

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak RAM design gevestigd te slotlaan 32 4851 ED Ulvenhout Nederland

 

Voorerf 15, 

4824 GM  Breda  

 

Postbus 34  

5110 AA, Baarle-Nassau  

 

E: info@ramdesign.nl  

T: 0031(0) 648 189 018  

 

Links

Klanten pagina